Ekológia a ochrana prostredia

Každý si prirodzene najviac chráni to, čo je pre neho najvzácnejšie. Pri súčasnej úrovni ľudského poznania a stave technológií je zatiaľ jediným miestom vhodným na život planéta Zem. Ľudstvo nič cennejšieho nemá.

Je preto mimoriadne dôležitou úlohou každého účinne prispieť k udržaniu rovnováhy medzi potrebami nás - ľudí modernej spoločnosti a starostlivosťou o životný priestor a zdroje, ktoré máme k dispozícii. Bez primeranej starostlivosti o životné prostredie by sa táto krehká rovnováha mohla narušiť a prírodné zdroje vyčerpať, čo by vážne ohrozilo kvalitu, ba dokonca existenciu života budúcich generácií.

Našťastie, v súčasnosti už disponujeme množstvom nových vedeckých poznatkov, ktorých aplikáciou v každodennej praxi je možné oveľa šetrnejšie ako doteraz pristupovať k existujúcim zdrojom energie.

Ušetrené prostriedky

Každá už raz vyrobená trakčná batéria má svoje náklady na výrobu, svoju cenu a projektovanú životnosť.

Ak sa táto životnosť predlžuje, nutnosť nemalých investícií do nákupu nových trakčných batérií sa odďaľuje a nie je tak v relatívne krátkych časových intervaloch potrebné vyrábať, nakupovať a inštalovať batérie nové. Ušetrené finančné prostriedky je tak možné investovať do iných zmysluplných - napr. rozvojových projektov.

To všetko bez ujmy na produktivite práce. Ba práve naopak. Obnovou kapacity trakčných batérií až k pôvodným hodnotám sa znižuje potreba prestávok na ich častejšiu výmenu počas pracovných smien, čo produktivitu práce zvyšuje. A v neposlednom rade materiálové vstupy nutné na výrobu nových trakčných batérií zostávajú naďalej k dispozícii.

Batérie vždy v perfektnom stave

Trakčná batéria má slúžiť svojmu účelu: počas celej svojej životnosti poskytovať čo najvyššiu dostupnú kapacitu - blízku kapacite, pre ktorú bola vytvorená.

Aby sa tento cieľ dlhodobo darilo napĺňať, je potrebné sa o trakčné batérie priebežne starať. Vykonávaním pravidelného servisu vo výrobcom stanovených časových intervaloch sa trakčné batérie udržiavajú v optimálnom technickom stave. V prípade, že ich kapacita výraznejšie poklesne (spravidla ku koncu ich projektovanej životnosti), je možné aplikovať proces regenerácie, ktorý vráti trakčné batérie do života.

Trakčné batérie je tak možné dlhodobo udržiavať v takom technickom stave, aby napĺňali účel, pre ktorý sú určené, t. j. poskytovať manipulačnej technike elektrickú energiu na mobilitu ako aj na manipuláciu s tovarom či materiálmi.


Zaujali vás naše produkty a chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte našich pracovníkov, ktorí Vám radi objasnia benefity našich produktov a technológií.

KONTAKTOVAŤ »

Batéria